Prins Carlos de Bourbon de Parme: ‘Behoefte aan overkoepelende organisatie die zonne-energiekennis bundelt en deelt’

‘De enige manier om aan de negatieve invloed van de politiek te ontkomen, is vooruitlopen. Dat moet je dusdanig ver doen, dat de politiek je wel achterna moet rennen.’ Aan het woord is Prins Carlos de Bourbon de Parme, keynote speaker op de Sunday.

Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van het Institute for Sustainable Innovation & Development (INSID). In opmaat naar de Sunday – het grootse jaarlijkse zonne-energiecongres in Nederland dat dit jaar op 19 november in Burgers’ Zoo Arnhem plaatsvindt – pleit Carlos voor een samenhangende lobby en de komst van een overkoepelend orgaan voor kennisbundeling en -deling rond zonne-energie.

Lobby
Prins Carlos is niet alleen voorzitter van INSID, maar ook boegbeeld van de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE). Deze zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen. Daarbij agendeert zij knelpunten die deze overgang belemmeren en ontwikkelt breed gedragen oplossingen. Vanuit zijn positie bij de NKNE toont Prins Carlos zich content met de enorme groei die met name zonnestroom in Nederland doormaakt. ‘Wij kunnen onomwonden vaststellen dat de groei veel sneller is dan velen gedacht hadden. Helaas moet ik daarbij wel constateren dat de politiek nog altijd achter de ontwikkelingen aanhobbelt. Van de importheffing tot de discussie over saldering, het heeft allemaal geen positieve invloed op de zonne-energiesector.’
Prins Carlos pleit er in dit kader dan ook voor dat de sector haar eigen gang gaat. ‘De enige manier om aan de negatieve invloed van de politiek te ontkomen, is vooruitlopen. Dat moet je dusdanig ver doen, dat de politiek je wel achterna moet rennen. Wat daarbij helpt is als de lobby ten bate van zonne-energie gecontinueerd wordt. Samenwerking is daarbij cruciaal. Wij moeten niet als individuele organisaties bij de politiek aankloppen. De reden waarom de politiek zo’n negatieve rol speelt, is omdat wij in het verleden ongecoördineerd bezig zijn geweest.’

Overkoepelend orgaan
Voor de komende jaren verwacht Prins Carlos verder dat de grens van grid parity – het moment waar zonnestroom even duur is als grijze stroom – nog verder zal opschuiven. ‘Dat gaat veel sneller dan gehoopt en zonne-energie is straks niet langer alleen binnen het bereik van de consument, maar ook van het grootbedrijf. Ontwikkelingen in Amerika waar een accu direct geïntegreerd wordt in het zonnepaneel zorgen er zelfs voor dat wij straks vierentwintig uur per dag over onze zelfopgewekte zonnestroom kunnen beschikken. Voor de bouw wordt zonne-energie dan ook een briljante werkgever. Het wordt een product met toegevoegde waarde dat werkgelegenheid schept.’
De prins pleit om het een en ander te versnellen wel voor een overkoepelende organisatie die helpt kennis over zonne-energie te bundelen en delen. ‘Daarmee zijn wij ten bate van de BV Nederland in staat om internationaal een sterkere voet aan de grond te krijgen. Wat ondanks de prestaties van individuele bedrijven en kennisinstellingen als ECN, moet de samenwerking tussen de verschillende marktpartijen mijns inziens beter gecoördineerd worden. Mijn angst is dat nu er eindelijk geld begint te komen voor zonne-energie, er gekozen wordt voor de snelle winst. Dit terwijl het geld aangewend zou moeten worden voor constructieve vergroting van de kennis en kunde. Een orgaan waar ik aan denk zou overstijgend werken in het belang van de bedrijven, maar ook ten bate van andere ketenpartijen. Op die manier kunnen wij de toekomst van zonne-energieminnend Nederland veiligstellen.'


« Naar overzicht